logo
درنگ: برای تحقق شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق کودک چه تلاشهایی در سطح جهانی در جریان است؟
تاریخ انتشار: 31 جولای ماه 19 

درنگ: برای تحقق شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق کودک چه تلاشهایی در سطح جهانی در جریان است؟ وضعیت کشورها از حیث دستیابی به شاخصها در چه شرائطی است؟ یونیسف در این میان چه نقشی بر عهده دارد؟ کشور ما در این زمینه چه جایگاهی دارد؟

داده های ارائه شده توسط صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) پاسخ پرسشهای فوق و برخی موارد مهم دیگر اثرگذار بر روند تلاشهای جهانی برای ارتقای حقوق کودک را می دهد. لینک ذیربط: https://bit.ly/2TttsiW

photo_2019-07-31_11-53-14