logo
اثر جدید قابل تامل:
تاریخ انتشار: 31 جولای ماه 19 

اثر جدید قابل تامل: راهبرد یونسکو برای رفع تبعیض های جنسیتی در آموزش یا از طریق آموزش برای سالهای 2019 الی 2025 با تمرکز بر نه فقط دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش بلکه بر توانمند سازی زنان و مردان ارائه شده است.

photo_2019-07-31_11-27-58