logo
درجوامع سنتی که نابرابری جنسیتی به صورت ساختاری نهادینه شده است، پیامدهای اجتماعی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی تاثیر زیادی بر زندگی دختران نوجوان داشته
تاریخ انتشار: 22 جولای ماه 19 

درجوامع سنتی که نابرابری جنسیتی به صورت ساختاری نهادینه شده است، پیامدهای اجتماعی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی تاثیر زیادی بر زندگی دختران نوجوان داشته ونابرابری ها را تقویت وزندگی را برای آنها مخاطره آمیز کرده است.

دراین جوامع دختران حتی درشرایط عادی نیز باامکانات محدود وموانع اجتماعی، سیاسی واقتصادی روبرو هستندودرشرایط تنش آبی که فقر تشدید میشود، این دختران بامشکلات پیچیده تری مواجه نیزخواهند شد.

فقر ناشی از تنش آبی وخشکسالی توان خانواده ها را برای هزینه های آموزش و تامین غذا و سلامت به شدت کاهش داده ودختران اولین قربانیانی هستند- که خانواده ها براساس فرهنگ غالب به نفع پسران – از آموزش بازنگه داشته می شوند. دختران درجهت کمک مالی به خانواده ها، برای خدمتکاری منازل ثروتمندان به بردگی فرستاده شده ودرخطر انواع آسیب‌ ها وخشونت‌های خانگی قرار می گیرند. دختران درکودکی برای رهایی از شرایط موجود به ازدواج تن داده و حتی فروخته می شوند اگر شانس بیاورند به خانواده هایشان نیز کمک کنند.

پیامدهای گرمایش زمین فقر را گسترده ترکرده وخشونت مبتنی برجنسیت را افزایش خواهد داد.

photo_2019-07-22_11-22-52