logo
شورای بازنشستگان ایران: منفعت سود و سرمایه در”ساماندهی” کودکان کار و خیابان!
تاریخ انتشار: 17 ژوئن ماه 19 

شورای بازنشستگان ایران: منفعت سود و سرمایه در”ساماندهی” کودکان کار و خیابان!

پنج‌شنبه ۲٣ خرداد ۱٣۹٨ – ۱٣ ژوئن ۲۰۱۹

۱۲ ژوئن روزجهانی مبارزه با کار کودکان نامگذاری شده . در سالهای اخیر با اوج گرفتن فشارهای اجتماعی و حساسیت افکار عمومی در اعتراض به وضعیت کودکان کار و خیابان ، مخصوصا” انعکاس وضعیت نابه سامان و نگران کننده آنان توسط فعالین مستقل و مردمی حامی کودک ، نهادهای رسمی حکومتی به ویژه مراکز مرتبط با شهرداریها و شورای شهر و موسسات به اصطلاح “خیریه” ، دست بکار شده تا این کودکان را از خیابانها و کف شهر جمع آوری و در مراکز معینی “ساماندهی ” کنند.

ساماندهی کودکان کار و خیابان یعنی جمع آوری و ساماندهی هزاران نیروی کار مفت و پراکنده درخدمت کارفرمایان! بجای ممنوعیت کار کودک و تامین شرایطی ایمن و آسوده برای نیازهای رشد و شکوفائی استعدادهایش ، کارفرمایان و نهاد های رسمی چشم طمع بر نیروی کار مفت و بیدفاع هزاران کودکی دارند که در خیابانها پراکنده و بی شکل مشغول کارند. میتوان تصور کرد زمانیکه چنین نیروی کار بسیار ارزان و مطیع در اختیار نهاد های رسمی قرارگرفته و با ایجاد مراکزی با حداقل زیر ساخت و هزینه ، برای استثمار ساماندهی شوند، چه ثروتی ناشی از ارزش افزوده نیروی کار این کودکان و نوجوانان نصیب کارفرمایان حکومتی یا نهاد های خیریه ای خواهد شد!

جمع آوری کودکان کار از کف شهرها و تمرکز آنان در مراکز رسمی ، نه بمنظور توقف کار کودکان، وایجاد شرایط مورد نیاز آنان برای یک زندگی شایسته، بلکه به سامان کردن این نیروی کار رها شده در سطح شهر و مدیریت چنین نیروی کار مجانی در یک سیستم سودآوری شسته و رفته و کلاسیک برای سرمایه است.

اختصاص یک روز در سال” علیه کار کودکان” دردی از آنان دوا نمیکند و تحولی بنیادی در جامعه نیاز است که تمامی کودکان از تغذیه و بهداشت مناسب، حق تحصیل رایگان و رفاه و آسایش برخوردار باشند تا بساط سودجویی از کار کودکان بعنوان ارزانترین و بیحقوق ترین نیروی کار به بهای له شدن جسم و جان کودک ، برای همیشه برچیده شود. نه تنها کار کودکان باید ممنوع شود بلکه در مقابل بایستی نیازمندیهای جسمی و عاطفی و احساسی و رفاهی کودکان برای رشد و شکوفائیشان فراهم شود ، و درقوانین و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، کودکان و نیاز هایشان مقدم بر هر منفعتی قرار گیرد.

شورای بازنشستگان ایران ۲۲/٣/۹٨ (۱۲ ژوئن۲۰۱۹)