logo
امروز ۲۲ خرداد روز جهانی کودکان کار و خیابان است،بنرها و پوسترهای زیادی میبینیم که جلسات خوبی با استادهای برجسته برگزار می شود
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

امروز ۲۲ خرداد روز جهانی کودکان کار و خیابان است،بنرها و پوسترهای زیادی میبینیم که جلسات خوبی با استادهای برجسته برگزار می شود،ولی آیا این ماجرا اینگونه حل می شود یا ما فقط درحال توجیه کردن خودمان هستیم؟ اینکه ما نسبت به این گروه از کودکان آسیب دیده احساس مهر و محبت و شاید احترام داریم خوب است و این نشانه ی انسانیت ماست،ولی آیا مشکل آنها با این مهرطلبی، از ما، حل می شود؟ زندگی آنها درگیر مشکلات بنیادی و اساسی است،فعالیتهای ما باید در جهت خارج کردن کودکان از چرخه ی کار و بازگشت به زندگی و تحصیل باشد، ترحم و مهرورزیِ مقطعی ما برای لحظاتی سطحی آنها را ارضاء می کند. در نتیجه چه فعالیت های اساسی میتوانیم انجام دهیم؟ ✅می توانیم حقوق کودکان را به آنها یادآوری کنیم و آنها را برای تحصیل، آموزش های مورد نیاز مثل بهداشت و مراقبت از بدن،بی سرپرستی یا بدسرپرستی به مؤسسات و سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی و خصوصی که در این زمینه کار و مشارکت می کنند راهنمایی کنیم. ✅مهمتر اینکه می توانیم با احساس مسئولیت خودمان به صورت داوطلبانه وارد موسسات و سازمان ها شویم و فعالیت کنیم.

IMG_20190613_181929