logo
از ترانه های من اگر گل را بگیرند
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

از ترانه های من اگر گل را بگیرند
یک فصل خواهد مرد
اگر عشق را بگیرند
دو فصل خواهد مرد
و اگر نان را
سه فصل خواهد مرد
اما آزادی را
اگر از ترانه های من،
آزادی را بگیرند
سال، تمام سال خواهد مرد.

شیرکو بیکس

IMG_20190613_175430