logo
از ترانه های من اگر گل را بگیرند
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

از ترانه های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد و اگر نان را سه فصل خواهد مرد اما آزادی را اگر از ترانه های من، آزادی را بگیرند سال، تمام سال خواهد مرد.

شیرکو بیکس

IMG_20190613_175430