logo
از قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک چه می دانیم؟
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

🔹از قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک چه می دانیم؟

از 1380/8/23که قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در ایران جزو نظام حقوقی کشورمان شده است تاکنون قریب به دو دهه گذشته است ، آیا بسیاری از مردم یکبار متن این سند بین المللی مصوب سازمان بین المللی کار که امروزه به قانون داخلی کشورمان تبدیل شده و رعایت آن الزامی است را مطالعه کرده اند؟ آیا مطالبه لازم برای اجرای آن شکل گرفته است؟ چه عواملی باعث شده که بسیاری از کودکان کشورمان طعم اجرای دقیق این قانون را نچشند؟ تلاش نهادهای رسمی برای اجرای دقیق این قانون را چگونه ارزیابی میکنید؟ جامعه مدنی برای رعایت ممنوعیت های مذکور در این سند شناخته شده بین المللی و قانون داخلی ایران چه تلاشهایی را معمول می دارد؟ چگونه می توان در این تلاشها مشارکت کرد؟

روز جهانی نفی کار کودک مجالی است که حداقل ، اطلاعات خود را در جهت تلاش بیشتر برای کودکان ارتقا بخشیم.