logo
درنگ: روز گذشته هشتم ژوئن/18 خرداد، سازمان ملل در بزرگداشت روز جهانی اقیانوس ها
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

💎درنگ: روز گذشته هشتم ژوئن/18 خرداد، سازمان ملل در بزرگداشت روز جهانی اقیانوس ها زاویه خاصی را مورد توجه قرار داد که توجه بسیاری از فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرد. اینکه چگونه می توان در بهره برداری از اقیانوس ها و سایر آب ها عدالت جنسیتی را تامین کرد؟ عرصه های تبعیض و بی عدالتی کنونی بین زنان و مردان در بهره برداری از اقیانوس ها چه مواردی هستند؟ برای رفع بی عدالتی ها چه باید کرد؟

زاویه نگرش مزبور کشورهای مختلف را به این مهم فرا می خواند که نگاهی به وضعیت فرصت های ایجاد شده برای زنان و مردان در بهره برداری از منابع آبی سرزمینی و مجاور خود و اقیانوس ها داشته باشند تا اقدامات لازم برای رفع بی عدالتی اتخاذ شود و مانع نگرانی های ذیربط از جمله قاچاق زنان از طریق اقیانوس ها شوند.

آیا تاکنون از این زاویه به بهره برداری از منابع دریایی اندیشیده ایم؟

IMG_20190613_172556