logo
کودک آزاری در رتبه اول خشونت های خانگی است
تاریخ انتشار: 13 ژوئن ماه 19 

کودک آزاری در رتبه اول خشونت های خانگی است

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس آمار و داده های موجود، در گروه خشونت های خانگی، کودک آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسر آزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری قرار دارد.

وی افزود: در بین اشکال مختلف کودک آزاری ،کودک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی دارای فراوانی بیشتر و سپس کودک آزاری جسمانی، روانی، عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.

جعفری در پایان گفت: خشونت خانگی پدیده ای پنهان می باشد که در فضای خصوصی خانه صورت می گیرد، بنابراین تا گزارش نشود امکان مداخله نیز وجود نخواهد داشت.

IMG_20190613_172104