logo
روز جهانی بازی مبارک
تاریخ انتشار: 1 ژوئن ماه 19 

روز جهانی بازی مبارک امسال بیستمین سالی است که «روز جهانی بازی»جشن گرفته می شود. شعار امسال “بازی، حق همه کودکان” است. دست های هم را بگیریم، کف بزنیم و فریاد بزنیم که بازی حق همه کودکان است! – حق داشتن ارتباط، – حق شاد زیستن، – حق کشف و جستجو، – حق تجربه، – حق تمرین و یادگیری،… بازی انرژی بخش است، در بازی دوست پیدا می کنی، ارتباط برقرار می کنی، همکاری می کنی و یاد می گیری که خلاق باشی، پس بازی حق هر کودک است! ترجمه شعار و پیام پوستر روز جهانی بازی 2019 : آزاده بیات، بخش اسباب بازی موزه عروسک های ملل

photo_2019-06-01_09-31-05