logo
♦️آن سوی مرزها
تاریخ انتشار: 28 می ماه 19 

♦️آن سوی مرزها : نظر به گسترش موارد سو استفاده آنلاین از کودکان، اروپایی ها طی دو روز اخیر کنفرانس منطقه ای در این زمینه برگزار کردند تا ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این پدیده نگران کننده و صیانت بهتر از حقوق کودکان ارائه کنند. شایان ذکر است علاوه بر اروپایی ها در دیگر مناطق جهان نیز حساسیت کشورهای مختلف به این موضوع رو به تزاید است و اغلب نظام های حقوقی در تلاشند تا قاعده گذاریهای ویژه و تدابیر فنی لازم را اتخاذ نمایند که حقوق کودکان در گردونه ابزارهای فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات تضییع نشود.

photo_2019-05-28_10-18-43