139207141134215041303434
جشنواره فیلم کودکان کار
تاریخ انتشار: ۳ آذر ماه ۹۲ 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شما را به شرکت در جشنواره فیلم کودکان کار دعوت می نماید.
۵و۶ آذرماه- برج میلاد
جدول زمانبندی فیلم ها و سمینارهای آموزشی به پیوست میباشد.
 003                                 002     001