اینجا امریکاست
تاریخ انتشار: 28 می ماه 19 

اینجا امریکاست

«اسپرینگ سینگ» یا «سرود بهاری»

برنامه‌ای که اکثر مدارس این موقع سال، هنگام تعطیلی مدارس برگزار می‌کنند و بچه‌ها سرود یا آهنگ‌هایی که چند ماه روش کار کردند را در حضور خانواده‌ها می‌خوانند

ترجمه قسمتی از آهنگ:

در روشنایی بایست و همانطور دیده شو که هستی (خودت باش)

هر روز بخند و جلوی اشک هایت را نگیر این من هستم ، این من هستم و کتمان نمیکنم …

تو هر آنچه داری میبخشی هیچ وقت دیر نیست برای رسیدن به شاخه و بالا رفتن از آن (اوج گرفتن و پیشرفت) و رها کردن ناراحتی ها.

جنگیدن برای محبت و دوست داشتن هیچ وقت کافی نیست

برای دید فیلم کلیک کنید