logo
” سواد سلامت و محیط زیست “
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

” سواد سلامت و محیط زیست ” ■این هم نمونه ای کاملا گویا از بی مسئولیتی عده ای از “شهروندان” و بی توجهی کامل آنها حتی به تابلوهای هشدار دهنده کنار جاده ها ■”زباله های پرتابی شهروندان نامسئول” ،خطری است که سلامت انسان ، سلامت سایر زیستمندان و نیز سلامت محیط را تهدید نموده و میتواند موجب انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر در انسان شود. ■ بیایید دست به دست هم بدهیم و با اقناع این عده و توصیه به آنها برای ترک این رفتار (پرتاب زباله در معابر عمومی) ، محیطی سالم برای زندگی همگان را فراهم آوریم . دکتر برهان ولدبیگی اول خرداد 1398

photo_2019-05-25_13-34-50