logo
21 می/ 31 اردیبهشت، روز بین المللی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه؛
تاریخ انتشار: 25 می ماه 19 

21 می/ 31 اردیبهشت، روز بین المللی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه؛ مجالی برای یادآوری اهمیت تنوع و تکثر فرهنگی و رواداری بین فرهنگها، ضرورت گفتگو در سطوح مختلف همه جوامع و تلاش همگانی برای توسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدار.

تا چه اندازه ما در جامعه خود به اهمیت تنوع فرهنگی و گفتگو پی برده ایم و برای آن تلاش می کنیم؟ چرا برخی در سطوح ملی یا فراملی از تنوع فرهنگی وحشت دارند و اصرار بر اینکه فقط فهم و باور آنها درست است و دیگران نادرست و باید نفی شوند؟ در چنین رویکردی آیا مونولوگ و خودگوئی و خود خندی جایگزین گفتگو نمیشود؟ پیامدهای منفی آن بر روند امنیت، صلح و توسعه جوامع انسانی چیست؟

photo_2019-05-25_10-11-15