logo
بررسی الگوی نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه (تجربه برخی کشورها)
تاریخ انتشار: 18 می ماه 19 

بررسی الگوی نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه (تجربه برخی کشورها)

بخش غیرانتفاعی در همه دنیا و به خصوص در کشورهای توسعه یافته با نرخ قابل توجهی در حال رشد است و فعالیت های خیریه نیز جزئی از این بخش محسوب می شوند. به طور کلی، اعمال نظارت و کنترل مالی و عملکردی در این نوع موسسات به دلیل نبود سهام دار، سخت اما ضروری است تا از احتمال سوء استفاده و فساد در این نهادها کاسته شود. زیرا هم اکنون بخشی از فرارهای مالیاتی و کسب مجوزهای خاص در ذیل نام این نهادها صورت می گیرند علاوه بر این ، زیرساخت های حقوقی، اطلاعاتی و سیاستگذاری برای هدایت و نظارت بر این بخش به تناسب رشد آن، توسعه نیافته و حتی در توسعه یافته ترین کشورها نیز ضعف های محسوسی در این حوزه مشاهده می شوند.

برای مطالعه مقاله، مراجعه به سایت شبکه ملی