logo3
انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)
تاریخ انتشار: ۳ آذر ماه ۹۲ 

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ( حامی ) با الهام از مبانی اعتقادی و اخلاقی خود مبنی بر پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر تشکیل و همواره در تلاش بوده است تا با استفاده از توانمندی های موجود و بهره گیری از امکانات و تجارب جوامع علاقه مند ، نقش مناسبی در پایان بخشیدن و یا کاهش عواملی که زمینه های مخاطره آمیزی را برای زندگی زنان وکودکان آسیب دیده در مناقشات مسلحانه ؛ درگیریهای داخلی و نیز بلایای طبیعی ایجاد نموده است ؛ فراهم و نیز در بهبود بخشیدن به زندگی این گروه آسیب پذیر انسانی ؛ تلاش نماید.

تاریخچه فعالیت:  از سویی دیگرحضور درمنطقه پرآشوب خاورمیانه و همسایگی باکشورهای بحران زده ای چون عراق و افغانستان؛ ایران را در دهه ۷۰ شمسی ناگزیر از میزبانی و پذیرش بیش از ۴ میلیون پناهنده و آواره از کشورهای همجوار نمود .

از این رو از سال ۱۹۸۹ میلادی انجمن حامی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده ) براساس ماموریت و مسئولیت همه جانبه انسانی خود و در تلاش برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی جمعیت بی شماری از زنان و کودکان پناهجو و پناهنده عراقی و افغان که در گوشه و کنار شهرها و روستاهای ایرانی ساکن شده بودند ؛ به صورت رسمی وارد عرصه ای جدید شد و با تمرکز فعالیت ها درجامعه روبه افزایش زنان ؛ کودکان و جوانان مهاجر و پناهنده مقیم ایران ؛ تلاش نمود تا با ارتقاء توانایی های ذاتی این افراد ؛ موقعیت آنها را در چیره شدن بر محدودیتهای موجود افزایش داده و نقش شایسته ای در بازسازی نه تنها زندگی خود بلکه جامعه و کشور شان به عهده گیرند .

دراین مسیر نخستین قدم در راه پیشرفت زنان ،تسهیل و تامین امکانات آموزشی در زمینه های سوادآموزی ، تحصیلی ، بهداشت ، تنظیم خانواده ، مهارتهای زندگی ؛ آموزشهای حرفه ای و افزایش مشارکت پذیری اجتماعی و سیاسی آنان به عنوان راهی که به رشد و توسعه آگاهیهای فردی و اجتماعی آنها منتهی میگردد، بود. همچنین انجمن حامی در راستای اهداف و ماموریت تعریف شده خود و یاری رسانیدن به زنان افغانستان که پس از فروپاشی نظام طالبان ؛ در مسیر جدیدی از تلاش و اقدام برای دسترسی به حقوق طبیعی خود قرار گرفته بودند ؛ به عنوان تنها سازمان غیر دولتی ایرانی از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را در افغانستان آغاز نمود.

ساختار حامی

  ساختار تشکیلاتی انجمن حامی   ارکان انجمن عبارتند از : ۱- هیات موسس، که پس از تشکیل حذف و اعضاء آن، در صورت تمایل به عضویت هیات امناء درآمدند. ۲- هیات امناء، که متشکل از حداقل پنج عضو بوده و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد . ۳- هیات مدیره، که متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از اعضاء هیات امناء و یا افراد دیگری به پیشنهاد آنان می باشد و اعضاء آن، براساس رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.   معرفی اعضای هیات مدیره : بر اساس آخرین انتخابات انجام شده، افراد زیر توسط اعضای هیات امناء به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند: ۱- خانم فاطمه اشرفی ۲- آقای دکتر مرتضی خیرآبادی ۳- خانم اشرف گرامی زادگان ۴- آقای حسین بی غم ۵- آقای محسن صفری   منابع درآمد و بودجه: بودجه انجمن از طریق کمکهای مراکز و سازمانهای ملی و بین المللی فعال و علاقمند در امور بشر دوستانه ؛ارایه خدمات و اجرای پروژه ؛ حق عضویت اعضاء وابسته و پیوسته و جمع آوری کمکهای مردمی تامین می گردد.  

شبکه های ارتباطی

 

شبکه سازمانهای غیر دولتی عضو

 

 شبکه سازمانهای بین المللی فعال در امور بشر دوستانه ( ICVA  )

شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان در ایران

شبکه زنان افغان در افغانستان (AWN)

شبکه عدالت اجتماعی فاهامو (FAHAMU)

شبکه حمایت از حقوق پناهندگان در منطقه آسیا و پسیفیک (APRRN)

شبکه یاری (سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از کودکان کار)

انستیتو گفتمان اجتماعی مسلمانان در ایران (MSDI)

ماموریت

  درگیریهای مسلحانه ناشی از مناقشات منطقه ای و بین المللی ونیز بحرانهای سیاسی داخلی و وضعیت های اضطراری ناشی از بلایای طبیعی تهدید جدی را نسبت به زنان و کودکان تحمیل می کند که به عنوان محرومترین و آسیب پذیرترین گروههای انسانی ناچار از تحمل و پذیرش وحشت دائمی،‍ خطرآوارگی، تخریب، نابودی، آزارهای جسمی و جنسی ، نابودی اجتماعی، خانواده و نیز ترک شهر و دیار می شوند، به گونه ای که در بسیاری از موارد زنان و کودکان آواره و پناهنده ناشی از شرایط فوق درمعرض انواع وضعیت های نگران کننده قرار می گیرند.

از این روست که حل و یا کاهش مشکلات عظیمی که ناخواسته بر شانه های این افراد قرار گرفته است ؛ به عنوان یک مسئولیت انسانی بر عهده جامعه بشری  سنگینی می کند.

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ( حامی ) با الهام از مبانی اعتقادی و اخلاقی خود مبنی بر پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر تشکیل و همواره در تلاش بوده است تا با استفاده از توانمندی های موجود و بهره گیری از امکانات و تجارب جوامع علاقه مند ، نقش مناسبی در پایان بخشیدن و یا کاهش عواملی که زمینه های مخاطره آمیزی را برای زندگی زنان وکودکان آسیب دیده در مناقشات مسلحانه ؛ درگیریهای داخلی و نیز بلایای طبیعی ایجاد نموده است ؛ فراهم و نیز در بهبود بخشیدن به زندگی این گروه آسیب پذیر انسانی ؛ تلاش نماید .

برای اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه فرمایید:

http://hamiorg.org/