logo
آمار دردناک وقابل تامل؛
تاریخ انتشار: 14 می ماه 19 

آمار دردناک وقابل تامل؛

بنا به اعلام پزشکی قانونی،در سال گذشته 17 هزار و183 نفر در تصادفات رانندگی در جاده های کشور جان باخته اند. چند برابر آمار فوق،مصدومین هستند ومیلیاردها تومان خسارات مادی وهزاران خانواده برای همیشه داغدار . آمار مزبور کمی افزایش نسبت به سال 1396 را نشان می دهد یعنی علیرغم میلیاردها تومان هزینه برای اصلاح وترمیم جاده های کشور، نصب دوربین های مختلف نظارت بر رانندگی در جاده ها، توسعه نظارت محسوس وغیر محسوس پلیس راهور ودهها تدبیر دیگر هنوز جان آدمی ارزش آن چنانی در جامعه ما پیدا نکرده که اکثریت مردم اراده کنند در رانندگی نهایت احتیاط را برای صیانت از سلامتی خود ودیگران بکار بندند.

وضعیت رانندگی در کشور ما و تلفات جانی ومالی ناشی از آن آئینه ای از میزان اهتمام به رفتار مدنی و شهروندی است. اگرچه درصدی از این وضعیت تلخ به اشکالات درکیفیت خودروها، مشکلات موجود فنی در جاده ها، وضعیت روحی وروانی حاکم بر جامعه وعوامل دیگر خارج از اراده فردی مربوط میشود.

آیا در سال 1398 اراده خواهیم کرد که از جان خود ودیگران در رانندگی وغیر آن صیانت بیشتری به عمل آوریم؟!

photo_2019-05-14_15-23-30