Workshop1
برگزاری کارگاه آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک
نویسنده: دلارام علی | تاریخ انتشار: 24 نوامبر ماه 13 

                                _MG_6592

پیمان نامه حقوق کودک به عنوان یکی از زمینه های مهم حقوقی و نیز به عنوان سندی مورد قبول تقریبا تمامی کشورهای دنیا که کشور ما، ایران نیز به آن پیوسته است دارای اهمیت بسیاری است. این سند جهانی با هدف ایجاد، حفظ و گسترش هر چه بیشتر رفاه و بهزیستی کودکان به تصویب رسیده است و اکنون اجرای مفاد آن برای دولت هایی که به آن پیوسته اند الزام آور است . به موجب این پیمان نامه دولت ها به عنوان طبقه حاکم دارای مسئولیت هایی در قبال کودکان هستند و موظفند جایگاه پیمان نامه را در کشور خود مشخص نموده و تاثیرات آن بر حقوق داخلی را تعیین نمایند و تدابیری در جهت رسیدن به اهداف پیمان نامه پیش بینی کنند و بر تکالیف و وظایف خانواده ها در رعایت مفاد پیمان نامه نیز نظارت نمایند. در این بین سازمان های غیر دولتی نیز در سراسر دنیا به یاری دولت ها آمده و تلاش نموده اند تا ضمن ترویج این پیمان نامه ، زمینه های اجرایی  شدن آن و نیز دستیابی کودکان به حداقلی ترین حقوق خود)آنچه در پیمان نامه مندرج است را فراهم آورند. به مناسبت سالگرد تصویب این پیمان نامه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نیز شبکه یاری کودکان با همکاری صندوق کودکان ملل متحد) unicef ( بر آن شدند تا با برگزاری دو کارگاه آموزشی یک روزه، یکی برای کارشناسان سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه ی کودکان آسیب دیده و آسیب پذیر و دیگری برای تعدادی از کارشناسان مهدهای کودک، گام دیگری را در جهت ترویج این پیمان نامه بردارند. آنچه در ادامه می آید گزارش کارگاه یک روزه اول برای مدیران و داوطلبان سازمان های غیر دولتی و نیز تعدادی از سازمان های دولتی همکار در شورای هماهنگ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

روش شناسی 

_MG_6541                                                     

در طراحی این کارگاه از رویکردی بهره گرفته شده که بر آموزش مشارکتی تاکید دارد. بر اساس این رویکرد آموزش،فرآیندی یک سویه، آن هم از بالا به پایین نیست تا به نتیجه ای که از پیش مورد نظر است دست یافته شود، بلکه هدف رسیدن به درک مشترک از موضوع است. یه همین علت است که در این رویکرد به جای تدریس صرف توسط معلم یا است. در » هم آموزی « استفاده می شود که نقشش آسان نمودن فرآیند » تسهیل گری « است از » همه چیز دان « آموزگاری که این روش اگر چه پیش از آموزش اهدافی تعین می گردد و برنامه ریزی هایی می شود اما

IMG_6603

 

بجز اهداف کلی،هیچ یک در غیر قابل تغییر نیست و همواره امکان تغییر آنها در فرآیند کار وجود دارد. » هم آموزی « فرآیند را » هم آموزی « در این شیوه، تسهیل گر به فراخور نقشی که بر عهده دارد باید شیوه ها و ابزارهایی را به کار گیرد که فرآیند آسان نماید. بدین منظور گاه از شیوه هایی نظیر بارش افکار، تمرین های گروهی، بازی های آموزشی و .. بهره می گیرد. را مستند نماید و در نهایت گزارشی از آنچه روی داده است را در اختیار » هم آموزی « همچنین وی موظف است تا فرآیند به دست آمده است متعلق به تمامی » هم آموزی « افراد مشارکت کننده قرار دهد، چرا که مالکیت دانشی که از همفکری و افرادیست که در دست یابی به آن نقش داشته اند.

_MG_6578

با سپاس از سرکار خانم دلارام علی