logo
سازمان صليب سرخ در كشور سوئد
تاریخ انتشار: 2 می ماه 19 

سازمان صليب سرخ در كشور سوئد درس آموزی از رخدادهای طبیعی، از تلاش ها و تجربیاتی که برای مواجهه با این رخدادها به دست آمده و استفاده از این تجربیات برای مدیریت آن، یکی از درس های مهم در مدیریت بحران است. چنین است که بعد از هر رخدادی، بعد از هر حادثه و سانحه ای، کارشناسان برای بررسی و سنجش میزان آسیب های وارده، نقاط ضعف و قوت راهی آن منطقه می شوند.

برای خواندن متن کلیک کنید