logo
آمار دفتر سازمان ملل در تهران در خصوص سیل اخیر ایران:
تاریخ انتشار: 1 می ماه 19 

🔴 آمار دفتر سازمان ملل در تهران در خصوص سیل اخیر ایران:

از ۳۱ استان، ۲۸ استان درگیر این سیل شدند ۳۱۹۲ نفر کشته یا مصدوم شدند ۳ میلیون نفر به کمک های فوری نیاز دارند ۳۷۱ هزار نفر بی خانمان شدند ۳۹۷ هزار کودک از این سیل متاثر شدند ۹۴۳ مرکز درمانی آسیب دید.

photo_2019-05-01_12-36-35