logo
شادی برای کودکان در هر مکان و زمانی ارزشمند است
تاریخ انتشار: 1 می ماه 19 

شادی برای کودکان در هر مکان و زمانی ارزشمند است، در این شرایط سخت خنده و شادی برای کودکان سیلزده ارمغانی بزرگی است. دلقكى در ميان #سيل زدگان خنده بر لب کودکان نقش بست!

برای دیدن فیلم کلیک کنید