arm-Copy
یافته های نگران کننده مربوط به زنان برابر گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد
تاریخ انتشار: 24 آوریل ماه 19 

یافته های نگران کننده مربوط به زنان برابر گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد

📌در 51 کشور جهان از هر ده زن بیش از 4 زن با انواع خشونت های جنسی و فقدان نیازهای مربوط به سلامت باروری مواجهند. هر روز 800 زن جان خود را به خاطر عوامل قابل پیشگیری مربوط به زایمان از دست میدهند و….

  photo_2019-04-24_11-41-40