arm-Copy
ترجمه اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر
تاریخ انتشار: 24 آوریل ماه 19 

ترجمه اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر که در سطح بین المللی برای ارزیابی این نهادها مبنا قرار می گیرد و بویژه استقلال این نهادها بر اساس این اصول درجه بندی می شود

برای خواندن مطلب روی این متن کلیک کنید.