arm-Copy
۱۰ قانون کلی برای زندگی
تاریخ انتشار: 20 آوریل ماه 19 

💎 ۱۰ قانون کلی برای زندگی:

1️⃣ قانون يکم به شما جسمي داده شده چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد بايد بدانيد که در طول زندگی در دنيای خاکی با شماست.

2️⃣ قانون دوم در مدرسه اي غير رسمي و تمام وقت نام نويسی کرده ايد که زندگی نام دارد.

3️⃣ قانون سوم اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

4️⃣ قانون چهارم درس آنقدر تکرار مي شود تا آموخته شود.

5️⃣ قانون پنجم آموختن پايان ندارد.

6️⃣ قانون ششم قضاوت نکنيد، غيبت نکنيد، ادعا نکنيد، سرزنش نکنيد، تحقير و مسخره نکنيد و گرنه سرتان می‌آيد.

7️⃣ قانون هفتم ديگران فقط آينه شما هستن.

8️⃣ قانون هشتم انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست، همه ابزار و منابع مورد نياز رادر اختيار داريد.

9️⃣ قانون نهم جواب هايتان در وجود خودتان است. تنها کاری که بايد بکنيد اين است که نگاه کنيد، گوش بدهيد و اعتماد کنيد.

🔟 قانون دهم خيرخواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد. به هيچ دسته كليدی اعتماد نكنيد بلكه كليد سازی را فرا بگيريد.

” آنتونی رابینز “