arm-Copy
پیشنهاد تشکیل «سامانه‌ی داوطلبان مددرسانی روانی-اجتماعی» به معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران
تاریخ انتشار: 12 آوریل ماه 19 

⭕️ پیشنهاد تشکیل «سامانه‌ی داوطلبان مددرسانی روانی-اجتماعی» به معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران

سیل، زلزله و تجربیات تروماتیک جمعی که در آن آسیب‌دیدگان نزدیکان یا بخش زیادی از آنچه دارند و خانه و کاشانه و کار و بار‌ی که با آن مانوس بوده‌اند را از دست می‌دهند، به آسیب‌دیدگان زخم‌های عاطفی-روانی عمیقی می‌زند و نیازشان به مددرسانی روان‌درمانگرانه و اجتماعی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر در تجربه‌های بلایای طبیعی پرآسیب تعداد زیادی از هم‌وطنان متخصص در روان‌درمانگری و مددکاری اجتماعی حاضرند برای کمک به آسیب‌دیدگان داوطلب شوند، اما فقدان نهادها و شبکه‌هایی که این مددرسانی‌های تخصصی روانی-اجتماعی را سازمان بدهند معمولا باعث اتلاف این ظرفیت می‌شود. اغلب نهادهای حرفه‌ای و ملی امدادرسانی دولتی و مردم‌نهاد هم توان و و منابعشان را بیشتر مصروف تامین نیازهای اولیه‌ی فیزیکی و امنیت و سرپناه و خوراک و بهداشت آسیب‌دیدگان می‌کنند و به مددرسانی روانی-اجتماعی توجه ویژه ندارند. به همین دلیل در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته شبکه‌هایی از داوطلبان و متخصصان مددرسانی روان‌درمانگرانه و اجتماعی شکل گرفته است و آغاز شکل‌گیری اکثرشان هم در یکی از مصائب پرآسیب طبیعی بوده است که ضرورت مددرسانی و تعداد داوطلبان را افزایش می‌داده است.

در ایران متاسفانه هنوز شبکه‌‌ای از متخصصان روان‌درمانگر و مددکاری اجتماعی تشکیل نشده است که در بحران‌هایی مثل سیل ۹۸ داوطلبان کمک‌رسانی حرفه‌ای را سازمان بدهد. از طرفی طبق مصوبه‌ی هیات دولت، استان تهران معین استان خوزستان تعیین شده است تا با بسیج امکانات دولتی و مدنی تهران به کمک سیل‌زدگان خوزستان برود. شهرداری تهران هم در حال تدارکِ بسیج منابع و کمک‌های تهران و تهرانی‌ها به آسیب‌دیدگان خوزستان است. پیشنهادکردنی است که برای آغاز نطفه‌ی شبکه‌ای از داوطلبان مددرسانی روانی-اجتماعی، معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران با یک تیم چابک کوچک به شکل‌گیری فوری یک سامانه‌ی آنلاین ثبت نام از داوطلبان مدررسانی روانی-اجتماعی در تهران کمک کند تا متخصصان و دانشجویان روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی‌ای که داوطلب کمک به هم‌وطنان‌شانند در آن ثبت نام کنند و برای اعزام به خوزستان سازمان‌دهی شوند.

هر روستای آسیب‌دیده لااقل به یکی‌دو روان‌درمانگر و مددکار اجتماعی و هر شهر به چند داوطلب متخصص نیاز فوری دارد. اگر تجربه‌ی معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران در سامان‌دهی این داوطلبان متخصص برای کمک به آسیب‌دیدگان خوزستان از طریق یک سامانه‌ی سبک و کارای آنلاین موفق باشد، در استان‌های دیگر هم می‌تواند الگو شود و توسط سازمان بهزیستی یا سازمان مدیریت بحران کشور یا یک سمن و نهاد مدنی به شبکه‌ای ملی و دائمی از داوطلبان مددرسانی روانی-اجتماعی در بحران‌های مشابه تبدیل شود.

برای روان‌درمانگران و مددکاران اجتماعی‌ای که داوطلبند خودشان یا از طریق چنین سامانه‌ای به مناطق سیل‌زده بروند، این سایت انگلیسی‌زبان راهنماها و منابع آموزشی خوبی برای مددرسانی روانی-اجتماعی گردآوری کرده است:

در میان شبکه‌ها و نهادهای پرشمار داوطلبان مددرسانی روانی-اجتماعی به قربانیان بلایای طبیعی این چند نهاد نمونه در کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی الگوهای مفیدی‌اند: