arm-Copy
معاون رياست جمهوري از افتخاري ديگر براي ايران خبر داد
تاریخ انتشار: 8 آوریل ماه 19 

🔺معاون رياست جمهوري از افتخاري ديگر براي ايران خبر داد

🔹ابتکار: ‏در نشست جهانی زنان در ریاضیات ،روز تولد پروفسور مریم میرزاخانی بعنوان روز جهانی زنان در ریاضیات نامگذاری شد.

IMG_20190408_193455_213