arm-Copy
6آوریل/17 فروردین؛ روز بین المللی ورزش در خدمت صلح و توسعه
تاریخ انتشار: 7 آوریل ماه 19 

🔹6آوریل/17 فروردین؛ روز بین المللی ورزش در خدمت صلح و توسعه ، مناسبت مهمی برای جلب توجه همه حکومتها و ملتها به اینکه بسترهای عادلانه برای مشارکت همگان در ورزش را فراهم آورند تا از این طریق فرایندهای تقویت صلح و دوستی و مشارکت برای توسعه جوامع شتاب ببیشتری بگیرد.

از خود بپرسیم آیا در کشور خودمان بسترهای عادلانه برای مشارکت همگان در ورزش و بهره مندی از ا مکانات ذیربط را فراهم آورده ایم؟ ورزش برای تقویت دوستی و صلح و رشد و توسعه همه جانبه، در کشور ما چه کارایی داشته و دارد؟

IMG_20190407_220238_531