arm-Copy
گزارش 28 صفحه ای جدید آماری سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت امید به زندگی، عوامل مرگ ، روند اجرای اهداف توسعه پایدار
تاریخ انتشار: 7 آوریل ماه 19 

🔸در خور مطالعه: گزارش 28 صفحه ای جدید آماری سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت امید به زندگی، عوامل مرگ ، روند اجرای اهداف توسعه پایدار که به سلامت مربوط میشوند با عطف توجه به بیان تفاوت های وضعیت زنان و مردان، تفاوت های کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته و…

خوشبختانه شاخص های سلامت در سطح جهانی رو به رشد است اما جزئیات تحولات مزبور و تطبیق آن با شرایط کشور خودمان نکات دقیقی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان و فعالان پیشبرد حق بر سلامت در بردارد.

IMG_20190407_220234_252