arm-Copy
ورزش می تواند به پیشبرد مدارا، احترام گذاشتن به همدیگر، توانمندسازی زنان و جوانان، توسعه سلامت، آموزش و همگرایی اجتماعی کمک نماید
تاریخ انتشار: 6 آوریل ماه 19 
🔸قابل تامل: « ورزش می تواند به پیشبرد مدارا، احترام گذاشتن به همدیگر، توانمندسازی زنان و جوانان، توسعه سلامت، آموزش و همگرایی اجتماعی کمک نماید. ورزش می تواند به یافتن چارچوب های مشترک در وضعیت های تفرقه و پراکندگی انسانها کمک نماید. » (بخش هایی از اظهارات معاون دبیر کل سازمان ملل خانم امینه محمد در مراسمی که در آستانه روز بین المللی ورزش در خدمت توسعه و صلح برگزار شد) آیا همه کشورها به این ظرفیت های ورزش در جهت شتاب بخشی به روند توسعه جامعه و گسترش صلح توجه دارند؟ IMG_20190406_164905_791