arm-Copy
زنان مین روب
تاریخ انتشار: 30 مارس ماه 19 
IMG_20190330_175749_289 IMG_20190330_175750_596

زنان مین روب علی رغم مواجهه با کلیشه های جنسیتی در خط مقدم  پاکسازی سودان جنوبی از مین های زمینی قرار دارند.

 

 سازمان خدمات اقدام علیه مین سازمان ملل متحد برای جهانی عاری از تهدید مین های زمینی و مهمات منفجر نشده فعالیت می کند.

  منبع: UnstudiesIRwest@