arm-Copy
۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور، سیمای ملی را تماشا نمی کنند.
تاریخ انتشار: 17 مارس ماه 19 

▫️طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا؛ ۲۰.۶ درصد از پاسخگویان در هر شبانه روز یک ساعت سیمای ملی را می بینند

▫️۱۹.۱ درصد ۲ ساعت،

▫️۱۴.۸ درصد ۳ ساعت

▫️۶.۷ درصد ۴ ساعت

▫️ ۴ درصد ۵ ساعت

▫️ ۴.۷ درصد بیش از ۵ ساعت در هر شبانه روز سیمای ملی را تماشا می کنند.

به طور متوسط هر ایرانی ۱۱۳ دقیقه (۱.۸ ساعت) در هر شبانه روز سیمای ملی را تماشا می کند.

گفتنی است این نظرسنجی در اسفند ۱۳۹۷ به صورت تلفنی از ۱۲۷۵ نفر از شهروندان کل کشور انجام شده است.

photo_2019-03-17_13-43-14