یک چهارم جمعیت ایران در فقر مطلق هستند
تاریخ انتشار: 12 مارس ماه 19 

🔹یک چهارم جمعیت ایران در فقر مطلق هستند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

■به صورت ملی ۱۹ میلیون نفر جمعیت شهری در فقر مطلق زندگی می کنند که یک سوم جمعیت شهری ایران و یک چهارم کل جمعیت ایران(۲۵درصد) است.

photo_2019-03-12_19-00-44