۴ مارس، روز جهانی مبارزه با بهره‌برداری جنسی است.
تاریخ انتشار: 9 مارس ماه 19 

زنان و کودکان قربانیان اصلی استثمار جنسی هستند که بیشتر از مناطق آسیب‌پذیر و عمدتا به خاطر فقر و تنگدستی اتفاق می‌افتد.

photo_2019-03-09_14-24-19