arm-Copy
‏از ۱ تا ۷ مارس، هفته جهانی ‎انسانیت نام‌گذاری شده‌است.
تاریخ انتشار: 6 مارس ماه 19 

✅ ‏از ۱ تا ۷ مارس، هفته جهانی ‎انسانیت نام‌گذاری شده‌است.

✅ هدف این هفته گسترش صلح، دوستی، انسان‌دوستی، مدارا و درک یکدیگر با وجود تفاوت‌ها، و گسترش ارزش‌های معنوی به جای ارزش‌های مادی برای ارج نهادن به انسان بودن است