arm-Copy
سخن خانم توران میرهادی
تاریخ انتشار: 17 فوریه ماه 19 

در مدرسه به شاگردان ميگفتيم : نزن و نگذار تو را بزنند . نمي گفتيم هر كه زد ، تو هم بزن . شاگردان مي پرسيدند چگونه؟ و جواب مي شنيدند با قوي شدن از نظر جسمي ، فكري و اجتماعي . مي پرسيدند اگر حمله كرد چه؟ جواب مي شنيدند، دستهاي مهاجم را چنان محكم بگير كه نتواند بزند . در چشم هايش آنچنان جدي و مهربان نگاه كن كه خجالت بكشد . آنچنان آرام از او بپرس چه شده؟ كه درد دلش باز شود و از زدن پشيمان . ما شاهد دوستيهاي بسياري شديم كه چنين شكل گرفتند.

توران ميرهادي