arm-Copy
خاتمه به رویه ختنه کردن
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

✅اگر تلاش ها برای خاتمه به رویه #ختنه_کردن تسریع نشوند تا سال 2030 بیش از 68 میلیون دختر به آمارهای کنونی قربانیان ختنه افزوده خواهند شد.

 🔵 شما هم می توانید با تلاش ها و ایستادگی های هرچند کوچکتان، صدایی باشید برای خاتمه ختنه که مشکلات بهداشتی،جسمی و روحی غیرقابل جبرانی را برای کودک دختران و زنان به همراه دارد.

🔵 #صندوق_جمعیت_سازمان_ملل_متحد با راه انداختن کارزاری اینترنتی  سعی دارد صداهای مخالف با رویه ختنه در جهان را متحد سازد.

 🔵برای همصدایی با این کارزار به لینک زیر رجوع کنید:                                           https://www.unfpa.org/born-complete

photo_2019-02-13_12-15-53