arm-Copy
آیا می دانستید:
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

🔹 یک سوم زمین های کشاورزی جهان برای برداشت علوفه گاوها مورد استفاده قرار می گیرند تا غذا برای انسان.

🔸 بیش از یک دوم جمعیت جهان از اقسام مختلف سوء تغذیه رنج می برند.

🔹 بیش از 2 میلیارد نفر دسترسی کافی به مواد غذایی ندارند.

🔸 بیش از 2 میلیارد نفر از بیماری های ناشی از پرمصرفی رنج می برند.

🔹 دیابت، سرطان و بیماری های قلبی بیش از همه ی بیماری های دیگر باعث مرگ و میر افراد می شوند.

image1170x530cropped