arm-Copy
11 فوریه از سوی سازمان ملل روز جهانی زنان و دختران در علم نام گرفته‌است
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 
هدف از این روز دستیابی به برابری و توازن جنسیتی در علم و دانش است. شعار امسال:”سرمایه‌گذاری بر زنان و دختران در علم برای شکوفایی‌شان” photo_2019-02-13_11-11-50