arm-Copy
صفات معلم از دید گاه استاد توران میرهادی
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

☘️ هیچ یک از لحظه های معلم گم شدنی نیست

🍀 من اسم معلم را پل گذاشته ام به این دلیل که کودک ، نوجوان و جوان را هدایت می کند تا بصورت موجودات بالغی در می آیند معلمی یک اکتشاف دائم یا یک بازیابی مداوم است

🍀 معلم باید متواضع باشد . معلم همیشه می آموزد، از شاگرد، از پدر و مادر ، از مستخدم مدرسه ، و درهر شرایطی می آموزد . خودش هم شاگرد است . بهمین دلیل نمی تواند چیزی را برای خودش نگهدارد ، می خواهد بگیرد و رد کند. بنابراین،اگر متواضع نباشدو روحیه طلبگی نداشته باشد ، نمی تواند همیشه بیاموزد. 🍀 معلم باید با حوصله باشد .کار تعلیم و تربیت خیلی طولانی است. معلم ذره ذره از زحماتش نتیجه می گیرد کارمعلم مثل کلید برق نیست که در یم حرکت آن را وی زنید چراغ روشن می شود . ممکن است هزاران حرکت فقط یک نتیجه بدهد بنابر این معلم باید حوصله داشته باشد: حوصله گوش دادن ،حوصله کشف کردن ،حوصله راه یابی حوصله حل کردن مشکلات وانواع حوصله ها

🍀 معلم باید بی طرفی علمی داشته باشد معم با ید حالت بی طرفی علمی داشته باشد . یعنی تعصب نداشته باشد ، زود قضاوت نکند و زود به نتیجه نرسد. بلکه مثل یک دانشمند شرایط را سبک و سنگین کند ، علت را بیابد و پیش از قضاوت سنجشهای لازم را در مورد شاگردش ، کارش، رشته درس او و خودش داشته باشد

🍀 معلم باید دقیق باشد . اگر دقیق نباشد ريا، نمی تواند ببیند . از لحظه ها و رفتارها می گذرد. از علامت هایی که شاگرد می دهد ،محیط می دهد ،پدر و مادر می دهند ، می گذرد . پس فقط دقت معلم است که می تواند او را در زمینه های کاری که دارد ، راهنمایی کند

🍀 معلم باید پایداری و مقاومت داشته باشد . یعنی اگر امروز کارش به نتیجه نرسید ،فردا هم کارکرد و باز هم به نتیجه نرسید ،پس فردا و روزهای دیگرهم کارش نتیجه نداد ، همچنان در جهت مقصود پایداری کند تا شاگردش، خودش ، کلاسش و مدرسه اش را به مقصود نزدیک کند ، تا پدر و مادر را در زمینه هدایت فرزندشان راهنمایی کند.

🍀 معلم باید ذهنی باز داشته باشد. یعنی گیرنده های معلم مثل گیرنده های تلویزیون درهمه جهت ها باید کار کند و هیچ وقت روی یک موضوع نایستد . اگر معلم دیگری تجربه دیگری کرده است ذهن باز معلم است که می تواند این نتیجه را بگیرد و بسنجد و ازآن بهره بگیرد . اگر بچه ای کار تازه ای کرده است ، ذهن باز معلم می تواند از کار تازه ان بچه نکته بیاموزد که کار معلمی او را ثمر بخش تر کند . اگر معلم مقاله ای می خواند ، ذهن باز اوست که می تواند نکته هایی از آن مقاله دریافت کند. اگر درجایی پژوهشی شده است ، ذهن باز معلم از آن پژوهش بهره ای برای کارش می گیرد ، به قول معروف معلم باید نسبت به تاثیرات خارجی باز باشدو واهمه نداشته باشد .

🍀معلم باید انعطاف داشته باشد.خطری که معلم ها را همیشه تهدید می کند این است که در روش و سبکشان متحجرمی شوند : « من جزاین روش تدریس روش دیگری را قبول ندارم . » چنین چیزی درست نیست . بایدقبول کرد ، انعطاف داشت ، رفت، دید ،فهمید ، نشست و گوش کرد . درواقع معلم باید گوش های باز ، چشم های باز، و ذهن باز دربرابر همه تاثرات داشته باشد وانعطاف پذیر باشد . معلم باید با شاگردانش رابطه ای صمیمانه و انسانی برقرار کند. در چنین حالتی است که محیط آماده می شود برای این که بچه بیاموزد . متاسفانه ما به نقش این رابطه ی صمیمانه به اندازه کافی آکاه نیستیم . این رابطه ی صمیمانه گاه با یک نگاه ایجاد می شود ، گاه با یک حرکت دست یا یک لبخند و یا یک نوازش ،ا با گفتن یک جمله ی کوتاه . به هرحال ، چنین رابطه ای خیلی درونی است و آنچه به وجودش می آورد خیلی متفاوت است . نمی شود فرمول وار گفت ، فقط باید مهارت داشت و به جا و به موقع حرکت مناسب را کرد .