arm-Copy
در خواستهای سازمانهای مردم نهاد در مراسم گرد همائی بزرگ فعالان مشا رکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد سمن
تاریخ انتشار: 3 فوریه ماه 19 

در خواستهای سازمانهای مردم نهاد در مراسم گرد همائی بزرگ فعالان

مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد سمن ( NGO) و موسسات خیریه و‌نهاد های مردمی، کشور

✅ اولین درخواست : تسریع در ارسال لایحه قانونی هرچه زودتر به مجلس ( به مجلس ارسال شده است )

✅ دومین درخواست: تمرکز صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مختلف در وزارت کشور ( در پیش نویس لایحه هم آمده )

✅ سومین در خواست: تصویب تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی در جهت واگذاری اداره امور اجرائی و نظارتی سازمانهای مردم نهاد توسط خودشان،

✅ چهارمین در خواست: تصویب حق مطالبه گری از حقوق گروه های هدف حوزه NGO هاست،

✅ پنجمین در خواست: اجازه نظارت مردمی و مشارکت روندهای اجرائی بخشهای دولتی خوزه فعالیت NGO ها از طریق عضویت در شورا ها و کمیته های اجرائی و سیاست گذاری در بخشهای مرتبط،

✅ ششمین در خواست: استقرار شعبه ای از ثبت شرکتها در وزارت کشور برای ثبت سازمانهای مردم نهاد و مصوبات آنان در روزنامه رسمی،

✅ هفتمین درخواست: تقویت گروه نظارت در اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشوراز نظر کارشناسی و نیروی انسانی، کانون پیشکسوتان کشتی کشور 🌲🌲

برای دیدن فیلم روی این متن کلیک کنید