arm-Copy
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی آموزش/ 24 ژانویه 2019 برابر با 4 بهمن 1397
تاریخ انتشار: 26 ژانویه ماه 19 

امروز ما اولین روز بین المللی آموزش را گرامی می داریم

آموزش زندگی ها را متحول می کند، همانگونه که ملاله یوسف زی، پیام آور صلح سازمان ملل متحد گفت: “یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک خودکار می تواند جهان را تغییر دهد”. نلسون ماندلا به درستی آموزش را “قوی ترین سلاحی خواند که می توان برای تغییر جهان از آن استفاده کرد”. مدت ها پیش از آنکه در سازمان ملل متحد خدمت کنم یا در کشور خود اداره ی امور عمومی را بر عهده داشتم، یک معلم بودم. در حاشیه ی شهر لیسبون، مشاهده کردم آموزش نیروی محرکه ای برای نابودی فقر و نیرویی برای صلح است. امروز، آموزش در مرکز آرمان های توسعه ی پایدار است. ما به آموزش نیاز داریم تا نابرابری ها را کاهش و سلامت را بهبود بخشیم. ما به آموزش نیاز داریم تا به برابری جنسیتی دست یابیم و به ازدواج کودکان پایان دهیم. ما به آموزش نیاز داریم تا از منابع سیاره ی خویش محافظت کنیم. ما به آموزش نیاز داریم تا با سخنان حاوی نفرت پراکنی، بیگانه ستیزی و نابردباری مبارزه کنیم و شهروندی جهانی را پرورش دهیم. همچنان دستکم 262 میلیون کودک، بزرگسال و جوان، خارج از محیط مدرسه باقی مانده‌اند که بسیاری از آنان دختران هستند.