arm-Copy
تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مشخص شد.
تاریخ انتشار: 22 ژانویه ماه 19 

IMG_20190122_215355_315

🌀تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مشخص شد.

🔻لایحه‌ی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.

🔻بر اساس این لایحه، فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تابعیت ایران درآیند و این کار تا قبل از ۱۸ سالگی با درخواست مادر انجام می‌شود. همچنین بعد از ۱۸ سالگی با درخواست خود فرد چنانچه فرد مشکل امنیتی نداشته باشد و این موضوع به تایید وزارت اطلاعات برسد به تابعیت ایران درمی‌آید.