arm-Copy
این دختران کوچک هر روز با دستهای کوچک‌شان، نفت بخاری مدرسه را می آورند.
تاریخ انتشار: 16 ژانویه ماه 19 

«مجتمع دام» یکی از مناطق حاشیه #شیراز است که یک مدرسه عشایری در آن واقع شده. هر یک از ۹۰دانش‌آموز این مدرسه یک بطری با خود به همراه دارد که هر صبح از خانه نفت برای بخاری نفتی کلاس شان می‌آورند.

IMG_20190116_114113_176