arm-Copy
۱۰۸ سال تا رفع شکاف جنسیتی / زنان هنوز راه زیادی تا برابری در پیش دارند
تاریخ انتشار: 16 ژانویه ماه 19 

🔹طبق گزارش ۲۰۱۸ مجمع اقتصاد جهانی ایران یکی از ۱۰ کشور با بیشترین شکاف جنسیتی است

🔹ایران سال ۲۰۰۶ بین ۱۱۵ کشور رتبه ۱۰۸ را داشت و امسال در میان ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۴۲ قرار دارد/ایرنا