arm-Copy
سه بانوی ایرانی در فهرست 50 دانشمند برجسته در آسیا
تاریخ انتشار: 9 ژانویه ماه 19 

مهشیدفیروزی،طاهره کاغذچی وزهراامام جمعه به عنوان سه زن ایرانی بین۵۰ دانشمند ثبت شده درکتاب«شرح حال دانشمندان زن آسیا»که توسط انجمن آکادمی علوم ومجامع علمی آسیا(AASSA)انتشاریافته،اعلام شد.

photo_2019-01-09_10-47-27

منبع: شما نیوز