arm-Copy
یک سال ازشب سرد و تاریک ۲۱ ابان ۹۶ وزلزله ای به وسعت یک دشت گذشت…
تاریخ انتشار: 14 نوامبر ماه 18 

با امید زنده ایم

🍂یک سال ازشب سرد و تاریک ۲۱ ابان ۹۶ وزلزله ای به وسعت یک دشت گذشت….

🍃شبی که هنوز ترس آن از وجود مادران نرفته ودرنگاه کودکان نقش بسته است، یکسال گذشت…..

🍂اما هنوز مکان های عمومی ، پارک‌ها، زمین های شهر ها مملو از کانکس های فرسوده ازگذر زمان وانسانهای استوار، اما خسته ازجبر روزگار وبی مهری ها 🍃زندگی جاری است……

و…..هرروز صبحگاهان برق لباس محلی مادران درب کانکس راقبل ازطلوع خورشید نور افشانی می کند…

و…..هنوز دنیای کودکی، دختران و پسران در میانه خاک وگل رنگ می گیرد…

🍂دراین سرما و باران بی امان پاییزی…..و بیداد، گرانی وبحران…..وبیکاری نان آوران خانه و….سرگردانی جوانان، 🍃برای دمیدن امیدی دیگر …برخیزیم وباهم همراه شویم.

شبکه یاری کودکان کار