arm-Copy
راهنمای کاربردی برای جامعه مدنی
تاریخ انتشار: 27 اکتبر ماه 18 

فضای جامعه مدنی و سامانه حقوق بشر سازمان ملل متحد

آزادی بیان، گردهمایی صلح آمیز و حق مشارکت در امور عمومی، حقوق بشرند که مردم را برای به اشتراک گذاری ایده ها، ایده پردازی های نو و به هم پیوستگی با دیگران برای احقاق حقوقشان، توانا می سازد. با بکارگیری و تمرین این آزادی های عمومی است که می توانیم تصمیم های آگانه برای رشد اقتصادی و اجتماعی خودمان بگیریم. از راه این حقوق می توانیم در کنشهای مدنی مشارکت کنیم و جامعه های مردم سالارانه بسازیم. محدودکردن این حقوق، رشد گروهی ما را تضعیف می کند. این، ششمین راهنما از سری راهنماهای کاربردی حقوق بشر کمیساریای عالی ملل متحد برای فضای مدنی است و باید در بستر «گسترش فضای مردم سالاری » – که یکی از اولویتهای موضوعی کمیساریاست دیده شود. این راهنما مسایل مربوط به کار «کنشگران جامعه مدنی »1 را برجسته می کند. راهنما با یک تعریف کاربردی از عبارت های «جامعه مدنی » و «فضای جامعه مدنی » آغاز می شود. سپس شرایط و محیط

برای دانلود کتاب، مراجعه به سایت شبکه ملی