4a82d01fba485df2f66764ad37170e41
صلح
تاریخ انتشار: ۷ آبان ماه ۹۲ 

صلح، در اندیشه ماست

اگر خرد ورز باشیم

صلح، در قلب های ماست

اگر مهربان باشیم

صلح، در دستهای ماست

اگر یاریگر باشیم

صلح، در گامهای ماست

اگر در نیکی استوار باشیم

صلح، از ما آغاز می شود

و در جهان شکل می گیرد

جوانه­های صلح را در خود بارور سازیم

تا جهان سرشار از مهر و دوستی شود.

                                                            فاطمه قاسم زاده