arm-Copy
از فقر زنان روستایی چه می‌دانید؟
تاریخ انتشار: 17 اکتبر ماه 18 

نزدیک به ده سال است که سازمان ملل چنین روزی را روز زنان روستایی نامیده است؛ تا نقش حیاتی زنان روستایی و مشارکت آنها در پیشرفت کشاورزی و توسعه روستایی، بهبود وضعیت امنیت غذایی(دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی) و ریشه‌کن کردن فقر شناسایی شود. زنان و دختران در مناطق روستایی از فقر چند جانبه رنج می‌برند. موانع بنیادین و ساختاری و عرف‌های تبعیض آمیز اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری زنان و مشارکت سیاسی آنها را در خانواده‌ها و جوامع روستایی محدود می‌کند. زنان و دختران در مناطق روستایی از دسترسی برابر با مردان به منابع و دارایی‌های تولید کننده و خدمات عمومی مانندتحصیل و خدمات درمانی و زیرساخت‌هایی شامل آب و بهداشت محرومند. و با وجود حجم سنگین کاری که عمدتاً به دلیل مهاجرت مردان به شهرها است، بخش اعظم نیروی کار آن‌ها بدون دستمزد و نامرئی است. از همین رو شعار امسال، «زیرساخت‌های پایدار، خدمات و حمایت اجتماعی برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران روستایی» است و توانمندسازی زنان روستایی را در مرکز دستیابی به چشم انداز سال ۲۰۳۰قرار داده است.